เกี่ยวกับมิตรผล

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาลและ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม

บนเส้นทางการดำเนินงานในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยกว่า 65 ปี กลุ่มมิตรผล มองเห็นศักยภาพ การพัฒนาพืชเศรษฐกิจสำคัญ อย่างอ้อย จึงเกิดเป็นแนวคิดการพัฒนาและต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตด้วยการใช้ งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อแปรรูปสินค้าจากพืชเกษตร สู่สินค้าแปรรูปขั้นสูง ที่จะช่วยยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 1 ในประเทศไทยและอันดับ 6 ของโลก อ้อยคุณภาพดี ถูกคัดสรรเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จนเกิดเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์น้ำตาลคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล

การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจและชุมชนที่เข้มแข็งเสมอมา ควบคู่ไปกับการยึดมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการกำหนดกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และดิจิทัล อีกทั้งกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดังกล่าวยังสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) 11 เป้าหมาย จากจำนวนทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย

เพราะเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่ทำให้เราเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ : องค์กรโปร่งใส ผสานความร่วมมือ

กลุ่มมิตรผลขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของกลุ่มมิตรผล

อ่านเพิ่มเติม

มิติสังคม : ชุมชนยั่งยืน

การเติบโตที่ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผลเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตามแนวทาง “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” กลุ่มมิตรผลจึงได้สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในทุกพื้นที่ที่เราร่วมอยู่ ทำการขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ผสานการสร้างความมั่นคงด้านอาหารผ่านโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเรายังสร้างงานที่มีคุณค่าให้แก่คนในชุมชน ผู้พิการ และส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงให้เยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม

มิติสิ่งแวดล้อม : สิ่งแวดล้อมคงอยู่

ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่ยั่งยืน” เรานำนวัตกรรมและดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างคุณค่าให้กับกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงมืผู้บริโภค โดยมุ่งต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-based Industry) เราให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

This site is registered on wpml.org as a development site.